Privacy Policy

Privacy policy

Privacyverklaring

Het Mind Exploration Team staat in voor een mentale service. Het Mind Exploration Team respecteert jouw privacy. In de Privacyverklaring wil het Mind Exploration Team je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe het persoonsgegevens verzamel, gebruik, deel en bescherm, kortom verwerk.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

Het Mind Exploration Team streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te gebruiken waar dat ofwel verplicht is, ofwel strikt noodzakelijk is om hunn taak te kunnen uitvoeren of waar het jouw toestemming krijgt om persoonsgegevens te verwerken. In elk geval tracht het Mind Exploration Team altijd om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

Nieuwsbrief

Als je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe mantale modellen, kan je je inschrijven voor de Mind Exploration Team nieuwsbrief. Het team vraagt hiervoor je e-mailadres. Uitschrijven kan je altijd bij elke nieuwbrief die je ontvangt, ofwel door contact met het team op te nemen via e-mail, zie contact website.

Afspraken

Om een afspraak te maken vraagt het Mind Exploration Team je e-mail. Je hebt op elk moment het recht om deze persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te vragen om definitief vergeten te worden. Hiervoor kan je het team contacteren via e-mail, zie contact van de site.

Cookies

De website maakt geen gebruik van cookies.

Logbestanden

Logbestanden worden automatisch gecreëerd wanneer de website wordt gecontacteerd. Deze logs bewaren informatie zoals IP-adres, datum en tijd, type webbrouwser en besturingssysteem, vorige bezochte pagina. Via deze informatie kunnen wij de website continu blijven verbeteren. Deze worden op dagelijkse basis verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gebruikt?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen.
Technische problemen in het platfor te detecteren.
Het gebruik van het platform te monitoren.
Het ontvangen, verwerken en beantwoorden van vragen en/of opmerkingen aan ons.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

Het Mind Exploration Team verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en delen jouw persoonsgegevens niet met derden zonder jouw toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Het Mind Exploration Team stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen, dit door de nodigde organisatorische, technische en fysieke maatregelen te nemen. Logbestanden worden dagelijks verwijderd, er worden geen e-mail en telefoongegevens op het online platform bewaard. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Jouw rechten en hoe deze uit te oefenen

Recht op inzage, overdraagbaarheid en rechtzetting van jouw gegevens De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden, alsook om deze te laten verbeteren in geval van onjuistheden. Je doet dit door een rechtstreeks verzoek. Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag. Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen. Bevinden wij ons niet in de mogelijkheid om jouw aanvraag binnen de 30 dagen volledig te behandelen, dan zullen wij jou hierover tijdig informeren, inclusief de voorziene datum waarop wij jouw aanvraag zullen kunnen behandelen. Voor de volledigheid informeren wij dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weiger of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren, via contact(at)apd-gba.be die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Recht op verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen bij bovenvermelde diensten. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Het Mind Exploration Team verbindt zich ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor wij deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren: Zie de contact gegevens op de website. Om spamming te vermijden worden er geen e-mail adres in text formaat gepubliceert.
Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren, gelieve te sturen naar:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Data Protection Authority
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kan onze privacyverklaring worden aangepast. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te bekijken. De laatste wijziging gebeurde op 6 januari 2020.

Terug