Disclaimer

Disclaimer - Juridische informatie

Disclaimer e-mails

Het Mind Exploration Team kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie. De informatie in dit bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn en mag in dit geval niet worden verspreid. Indien de ontvanger van dit bericht niet de geadresseerde is, is elke vorm van verspreiding of het maken van een kopie verboden. Gelieve de afzender te verwittigen indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, en deze bestanden van uw computer te verwijderen.

Disclaimer website

Het gebruik van de website c5sed.atspace.eu is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

De site wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie die in dit domein beschikbaar is. De website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of -instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun eigen website ontsluiten.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Alle informatie op de webiste is gerelateerd aan het verbeteren van persoonlijke vaardigheden die niets te maken hebben met medische handelingen of therapieën, alternatieve of gewone geneeskunde.

De technieken die op de website ter beschikking worden gesteld zijn nieuw en experimenteel en kunnen enkel op eigen risico worden uitgeprobeerd. Het Mind Exploration Team is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsels die zouden ontstaan bij het gebruik van deze technieken.

Gebruik van de website

Het Mind Exploration Team besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.c5sed.com en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het Mind Exploration Team niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het Mind Exploration Team de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u mij deze meedelen in een e-mail.

Het Mind Exploration Team spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Mind Exploration Team kan echter niet garanderen dat de website www.c5sed.atspace.eu volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen. Het Mind Exploration Team kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma s.

Bescherming van de persoonsgegevens

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd, verbindt het Mind Exploration Team er zich toe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, zowel nationaal als Europees, tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (bescherming van uw privacy). Het Mind Exploration Team verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen en delen geen persoonsgegevens met derden zonder jouw toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting geldt. Het Mind Exploration Team stelt alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen, dit door de nodigde organisatorische, technische en fysieke maatregelen te nemen.

Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze privacyverklaring op Privacy Policy

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Mind Exploration Team beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Mind Exploration Team aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, mentale technieken of concepten e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Mind Exploration Team of rechthoudende derden.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Mind Exploration Team bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Mind Exploration Team wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Mind Exploration Team mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat het Mind Exploration Team de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe modellen en diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Terug